REGULAMIN KONKURSU

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Hello TARANIO

2. Organizatorem Konkursu jest firma TARANIO reprezentowaną przez Adrian Rusznica, z siedzibą przy ul. Brzoskwiniowej 12, 43-190 Mikołów NIP: 634  247 10 42

Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook https://www.facebook.com/serumTARANIO w dniach 20.01.2021 do  27.01.2021 roku (do godziny 12:00 w południe).

§2  WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą  swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem TARANIO

c) nie jest członkiem rodziny pracownika TARANIO

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§3 NAGRODY

1. Nagroda w Konkursie: Serum marki TARANIO z pipetą o pojemności 50ml o wartości 109 zł – 1 sztuka

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, która w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/serumTARANIO

Facebook-owym: zamieści najbardziej przekonującą odpowiedź/ argument na pytanie: Dlaczego chcę sprawdzić TARANIO? 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@taranio.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik TARANIO

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez TARANIO.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu na profilu https://www.facebook.com/serumTARANIO oraz na stronie www.taranio.pl.